Podmínky pro vznik a trvání členství

Podmínky pro vznik členství:

 • Zájemce o členství musí zabezpečit poskytování služeb za odborného dozoru minimálně jedné osoby s vysokoškolským vzděláním a minimálně 3letou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek. Alternativně je možné uvedenou podmínku splnit i prostřednictvím osoby se středoškolským vzděláním a minimálně 5letou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tato podmínka musí být plněna po celou dobu členství.
 • Zájemce o členství musí prokázat zkušenost s administrací alespoň 20 zadávacích nebo výběrových řízení, přičemž platí, že:
  • součástí tohoto seznamu byly alespoň 3 různé procesní postupy (budou uznány i veřejné zakázky malého rozsahu, výběrová řízení dle pravidel poskytovatele dotace);
  • muselo být plněno pro alespoň 3 různé zadavatele
 • Zájemce předloží seznam administrovaných veřejných zakázek min. ve výše uvedeném rozsahu a referenční listiny alespoň od 3 různých zadavatelů veřejných zakázek o řádné a odborné administraci min. 3 veřejných zakázek nebo jiný obdobný doklad prokazující tuto řádnou administraci.
 • Zájemce může nahradit splnění výše uvedených bodů jiným významným a prokazatelným přínosem v oblasti zadávání veřejných zakázek. O tomto rozhoduje Předsednictvo jednomyslně.

Podmínky pro trvání členství v následujícím roce:

Podmínkou trvání členství v dalším kalendářním roce, nad rámec uhrazení členského příspěvku, je předložení realizace alespoň 10 nových administrací zadávacích nebo výběrových řízení v předešlém kalendářním roce (odlišných od administrací prokázaných pro účely přijetí do Unie), přičemž platí, že součástí tohoto seznamu byly alespoň 2 různé procesní postupy (budou uznány i veřejné zakázky malého rozsahu, výběrová řízení dle pravidel poskytovatele dotace).

Členské příspěvky jsou stanoveny v této výši:

 • řádný členský příspěvek ve výši 10 000 Kč ročně;
 • pro člena Unie, který je zároveň členem Asociace pro veřejné zakázky, z.s. (se sídlem Husitská 344/63, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 27032302), řádný členský příspěvek ve výši 5 000 Kč ročně;
 • řádný členský příspěvek odvozeného člena ve výši 5 000 Kč ročně;
 • v případě vzniku členství po 30. 6. daného kalendářního roku stanoví se členský příspěvek ve výši 1/2.